Projectuitvoering

deco-blob-3 decoration

Projectuitvoering

Na afronding van uitvoeringsfase, heeft onze opdrachtgever alle noodzakelijke beheersmatige activiteiten verricht om het project jegens de subsidiënt op de voorgeschreven wijze te kunnen afwikkelen.

Een subsidiënt verlangt in essentie dat na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening op ieder moment is vast te stellen dat de subsidie wordt besteed zoals in de subsidieaanvraag is opgenomen en per beschikking is bepaald. Normaliter ondersteunen wij onze opdrachtgevers tijdens de uitvoeringsfase onder meer bij:

  • het beschrijven en het implementeren van de gekozen projectuitvoeringsorganisatie, alsook de te voorziene (project)administratieve processen (AO/IC)
  • het informeren en het committeren van (in te schakelen) betrokkenen in verband met administratieve verplichtingen, waaronder eigen medewerkers (urenverantwoording) en de externe accountant
  • het opstellen van specifieke projectuitvoeringscontracten, inclusief de benodigde en veelal vereiste registratieformulieren
  • het periodiek vaststellen van de naleving van de - interne - afspraken over de administratieve verplichtingen (monitoring, reviews)
  • het voeren van voortgangsbesprekingen (met de subsidiënt en de opdrachtgever), het opstellen van voortgangsrapportages - voor het eigen management alsook voor de subsidiënt - en het voorbereiden van voorschotverzoeken