Vmbo

deco-blob-3 decoration

Vmbo

Het vmbo - waar circa 60% van de scholieren in het voortgezet onderwijs zit - heeft te kampen met een negatief imago. Sprake is daarbij van een constante leerlingendaling / krimp en een moeizaam verlopende aansluiting op het vervolgonderwijs. Kortom, het vmbo wordt uitgedaagd om kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat leerlingen boeit en bindt en dat aansluit bij de verwachtingen van ouders/ verzorgers, het vervolgonderwijs en (toekomstige) werkgevers.

Veel vmbo-scholen werken daartoe intensief aan vernieuwing gericht op kwaliteitsverbetering van de dagelijkse onderwijspraktijk en die van leraren / schoolleiders. Naast maatwerk en differentiatie, staat het behoud van een doelmatig onderwijsaanbod hierbij voorop. Scholen staan daarbij voor de keuze om al dan niet te breken met het traditionele vmbo-aanbod van leerwegen en sectoren onderverdeeld in afdelingen / programma's. De inzet op doorlopende leerlijnen (vakmanschaproute en/of technologieroute), vsv-aanpak en passend onderwijs is actueel.