Basisscholen

deco-blob-3 decoration

De basisschool is voor elk kind van groot belang voor het later kunnen functioneren in de samenleving. Leren gaat niet alleen om basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen maar ook om sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en om burgerschap. Leerkrachten in het basisonderwijs dragen daaraan bij. Ouders, de basisschool en de omgeving waarin het kind opgroeit, zorgen er samen voor dat kinderen met elkaar leren en samenleven.

De focus in het basisschool ligt op het verbeteren van reken-, taal- en leesopbrengsten, juist ook als randvoorwaardelijke vakken voor de bredere vorming van leerlingen. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door innovaties in het lesprogramma (leeromgeving en leermiddelen) en anderzijds in het verhogen van de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiding.

Subsidiabele thema's zijn:

  • Schoolontwikkeling
  • Professionalisering schoolteam
  • Ontwikkeling (inclusieve) leermethoden
  • Toepassing van ICT
  • Stimuleren vreemde taal / taalontwikkeling
  • Stimulering van cultuur en techniek
  • Voor- en vroegschools educatieaanbod
  • Krimp
  • Internationalisering