Projectverantwoording

deco-blob-3 decoration

Projectverantwoording

Na afronding van de verantwoordingsfase, kan onze opdrachtgever een van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene eindafrekening bij de subsidiënt indienen, waarop afgifte van een positieve (eind)beschikking mag worden verwacht.

Een subsidiënt verlangt in feite niets meer en niets minder dan dat na afronding van het gesubsidieerde project door een externe (huis)accountant is vastgesteld en is verklaard dat de subsidie is besteed zoals per beschikking is bepaald. Afstemming met de accountant op voorhand en tussentijds draagt bij aan een 'soepeler' verloop van de uiteindelijke administratieve afhandeling. Wij ondersteunen opdrachtgevers onder meer bij:

  • het samenstellen of het reviewen van een ordelijk en controleerbaar projectdossier ten behoeve van de door de accountant te verrichten controle(s)
  • het opstellen van de veelal verplichte eindrapportage en einddeclaratie
  • het begeleiden van (Europese) controles